1985-1998


1986 Gràfics Totèmics \ Gráficos Totémicos \ Totem Graphics


 


1988 Totems dibuix \ Totems dibujo \ Totems, drawing1991 Totems a Maurit \ Totems en Maurit \ Totems at Maurit1992 Santes Creus \ Monasterio Santes Creus \ Monastery of Santes Creus


 


1993 Llum a Sahel I \ Luz en el Sahel I \ Light of Sahel I (Mauritania)1993 Llum a Sahel II \ Luz en el Sahel II \ Light of Sahel II (Mauritania)1993 Arribant al Blanc \ Llegando al Blanco \ Reaching White1994-1995 Retrats \ Retratos \ Portait1997 Mirant al carrer \ Mirando a la calle \ Facing the street1997 Nu \ Desnudo \ Naked1998 El desert I \ El desierto I \ The desert I (Mauritania)1998 El desert II \ El desierto II \ The desert II (Mauritania)